Αρχική > ΔΟΚΟΙΠΠ > ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Παροχή υπηρεσιών επιμόρφωσης προσωπικού με θέμα «Νέος Νόμος 4782/2021 και χρόνος έναρξης για Δημόσιες Συμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών» του ΔΟΚΟΙΠΠ