Ο Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. του Δήμου Χανίων
Ανακοινώνει ότι θα προσφύγει σε απευθείας ανάθεσης με τη διαδικασία του κατεπείγοντος για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Οργανισμού όπως περιγράφεται παρακάτω σύμφωνα με τις υπ’ αριθμόν 39/2015 και 40/2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αναλυτικά, οι ανάγκες των υπηρεσιών του ΔΟΚΟΙΠΠ έχουν ως εξής:

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Πετρέλαιο κίνησης

Λίτρα

800

Σύνολο δαπάνης με ΦΠΑ 1.175,98 €

 
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν κλειστές μέχρι την Τετάρτη 12 Αυγούστου του 2015 στον Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (οδός Καραϊσκάκη παραπλεύρως του Δημαρχείου Χανίων).

Ο Πρόεδρος του ΔΟΚΟΙΠΠ

Βλαχάκης Μιχάλης

Για την ανακοίνωση πατήστε εδώ

Για τις τεχνικές προδιαγραφές – Ενδεικτικό Προϋπολογισμό πατήστε εδώ