Ο Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. του Δήμου Χανίων
Ανακοινώνει ότι θα προσφύγει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών απολύμανσης κτιρίων για τις ανάγκες του Οργανισμού όπως περιγράφεται στην Τεχνική έκεθση – Ενδεικτικό προϋπολογισμό σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 99/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το σύνολο της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 1.063,95 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Δευτέρα 10 Αυγούστου του 2015 στον Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (οδός Καραϊσκάκη παραπλεύρως του Δημαρχείου Χανίων).

Ο Πρόεδρος του ΔΟΚΟΙΠΠ

Βλαχάκης Μιχάλης

Για την ανακοίνωση πατήστε εδώ

Για τις τεχνικές προδιαγραφές – Ενδεικτικό Προϋπολογισμό πατήστε εδώ