Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας του Δήμου Χανίων θα προσφύγει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας επίπλων για τις ανάγκες του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π., σύμφωνα με τις υπ’ αριθμόν 119/2016 και 120/2016 αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, προϋπολογισμού 14.981,56 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Αναλυτικά τα είδη, οι ποσότητες και οι τεχνικές προδιαγραφές τους αναφέρονται στα συνημμένα τεύχη  «Τεχνική έκθεση – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός».

Τα προσφερόμενα είδη θα είναι αρίστης ποιότητας και θα είναι σύμφωνα με τις  προδιαγραφές που αναφέρονται στην τεχνική έκθεση και οι οποίες αποτελούν  αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Παρασκευή 12 Αυγούστου του 2016 στον Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (οδός Καραϊσκάκη παραπλεύρως του Δημαρχείου Χανίων).

Η Πρόεδρος

 Αλιφιεράκη Ελευθερία

Τεχνική έκθεση

Ανακοίνωση