Ο Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. του Δήμου Χανίων
Ανακοινώνει ότι θα προσφύγει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια επιβατηγού αυτοκινήτου για τις ανάγκες του Οργανισμού όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με τις υπ’ αριθμόν 38/2015 και 102/2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το σύνολο της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 12.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν κλειστές μέχρι την Παρασκευή 7 Αυγούστου του 2015 στον Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (οδός Καραϊσκάκη παραπλεύρως του Δημαρχείου Χανίων).

Ο Πρόεδρος του ΔΟΚΟΙΠΠ

Βλαχάκης Μιχάλης

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε εδώ

Για να δείτε τις τεχνικές προδιαγραφές – ενδεικτικό προϋπολογισμό πατήστε εδώ