Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας του Δήμου Χανίων θα προσφύγει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ηλεκτρικών συσκευών και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες των δομών του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π., σύμφωνα με τις υπ’ αριθμόν 148/2015 και 149/2015 αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, προϋπολογισμού 4.733,04 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

Αναλυτικά τα είδη, οι ποσότητες και οι τεχνικές προδιαγραφές τους αναφέρονται στα συνημμένα τεύχη  «Τεχνική έκθεση – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός».

Τα προσφερόμενα είδη θα είναι αρίστης ποιότητας και θα είναι σύμφωνα με τις  προδιαγραφές που αναφέρονται στην τεχνική έκθεση και οι οποίες αποτελούν  αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου του 2015 στον Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (οδός Καραϊσκάκη παραπλεύρως του Δημαρχείου Χανίων).

Ο Πρόεδρος 

 

Βλαχάκης Μιχάλης

Για την ανακοίνωση πατήστε εδώ

Για τις τεχνικές προδιαγραφές πατήστε εδώ