ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

 

 1. Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΔΟΚΟΙΠΠ

Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135 Χανιά , Ελλάδα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dokoipp-pagogi@chania.g

Πληροφορίες: Ειρήνη Τζιράκη/Ζωή Εύδου τηλ 28213 41629/28213-41733, φαξ: 28210-95292

 1. Τίτλος έργου – Σύντομη Περιγραφή – Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση: “ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 99/2017’’ . Το έργο περιλαμβάνει την εκτέλεση των απαραίτητων οικοδομικών και Η/Μ εργασιών για την προσαρμογή του παιδικού σταθμού στις προδιαγραφές του πδ 99/2017. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 997,58 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.  24% ). Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500005, (απόφαση ένταξης με α.π. 41875/31-5-2019 ΑΔΑ: ΨΥΕΙ465ΧΘ7-ΧΘ4) και ίδιους πόρους του ΔΟΚΟΙΠΠ.
 2. Το έργο θα εκτελεστεί, σύμφωνα με την με αρ. 27/2019, μελέτη της Δ/νσης Τεχνκών Υπηρεσιών Δήμου Χανίων. με προθεσμία περαίωσης πέντε μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.
 3. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης (διακήρυξη, έντυπο οικονομικής προσφοράς κλπ) στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.dokoipp.gr και του Δήμου Χανίων www.chania.gr.
 4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 7 Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 9,30 π.μ., στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων στην οδό Γρηγορίου Ε’ 50 & Κ. Σφακιανάκη.
 5. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) (επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα εργασιών) και στο άρθρο 126 του ν. 4412/2016 (έκπτωση επί του ποσοστού γενικών εξόδων και οφέλους για εκτέλεση απολογιστικών εργασιών στο έντυπο που παρέχεται.
 6. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ σύμφωνα με το άρθρο 21 της διακήρυξης.
 7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ΔΕΝ απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής.
 8. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 9. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί
 10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. του ΔΟΚΟΙΠΠ.

Για να λάβετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το ΣΧΕΔΙΟ του έντυπου οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ, επιλέξτε τον αριθμό διακήρυξης 12/2019 και συμπληρώστε τα υποχρεωτικά πεδία.

Αρχεία:

ΠΡΟΤΑΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΤΕΥΔ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΑΥ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΣ

ΦΑΥ

ΕΣΥ