ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                   Χανιά    27/7/2017

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                   Αρ. Πρωτ.: 3319

Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.

(ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ)

Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135

Τηλ.:   28213 41631

Fax:     28210 95292

Email: dokoipp-oikonomiki@chania.gr

www.chania.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                                                                                                            ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο

Θέμα:             Απολύμανση κτιρίων του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.

Ο ΔΟΚΟΙΠΠ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  • Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
  • Την υπ’ αριθμό 89/2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΚΟΙΠΠ, που εγκρίνει τη δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 725,40 € στον Κ.Α. 15-6279.001 και ποσού 582,80 στον Κ.Α. 15-6279.005 € για το 2017 για την κάλυψη της
  • Την υπ’ αριθμόν πρωτ. 2728/17-7-2017 τεχνική έκθεση της υπηρεσίας
  • Τις ανάγκες του ΔΟΚΟΙΠΠ του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

να υποβάλετε προσφορά για την «Απολύμανση κτιρίων του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.», συνολικού προϋπολογισμού 1.308,20 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Κατάθεση προσφορών, έως και την Τετάρτη 2 Αυγούστου 2017 στις 14.00, στο πρωτόκολλο του ΔΟΚΟΙΠΠ του Δήμου Χανίων, (οδός Καραϊσκάκη παραπλεύρως του Δημαρχείου Χανίων).

Η προσφορά, θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά, από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Υπεύθυνη Δήλωση για τη συμμόρφωσή του προσφέροντα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Υπηρεσία.
  2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Εφόσον πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικές (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά στους διαχειριστές της εταιρείας και εφόσον πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
  3. Φορολογική ενημερότητα
  4. Ασφαλιστική ενημερότητα για κύρια και επικουρική ασφάλεια (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
  5. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)

                    Ο Πρόεδρος

                                                                              Φοβάκης Μανούσος

Πρόσκληση

Τεχνικές Προδιαγραφές