ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΟΚΟΙΠΠ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό µε σφραγισμένες προσφορές, και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ – ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΩΝ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΩΝ» για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. του Δήμου Χανίων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 33.469,26€ πλέον Φ.Π.Α. 24% & 6% 6.743,82€ σύνολο 40.213,08€.

Ειδικότερα η προμήθεια αφορά τις εξής κατηγορίες :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’: προϋπολογισμού 7.127,23€  πλέον Φ.Π.Α. 24% 1.710,54€ σύνολο 8.837,77€.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’: προϋπολογισμού 2.478,30€   πλέον Φ.Π.Α. 24% 594,79€ σύνολο 3.073,09€.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’: προϋπολογισμού 1.784,64€   πλέον Φ.Π.Α. 24% 428,31€ σύνολο 2.212,95€.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ’: προϋπολογισμού 14.919,07€   πλέον Φ.Π.Α. 24% 3.580,58€ σύνολο 18.499,65€.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε’: προϋπολογισμού 7.160,02€   πλέον Φ.Π.Α. 6% 429,60€ σύνολο 7.589,62€.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν πρόσφορα σε µια ή σε περισσότερες κατηγορίες των προς προμήθεια ειδών.

Οι προσφορές θα αφορούν επί ποινή αποκλεισμού, την προμήθεια ΟΛΩΝ των ειδών της κατηγορίας που συμμετέχουν.

Ο διαγωνισμός διεξαχθεί στα γραφεία του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. του Δήμου Χανίων Κυδωνίας 29 Τ.Κ. 73135 Χανιά, στις 13 Ιουνίου 2016 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 13,00 έως 13,30 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιων της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών αυτών. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη στο τηλέφωνο 28213 41631, γραφεία του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. του Δήμου Χανίων στο website του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. του Δήμου Χανίων www.dokoipp.gr.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.

 

ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Διακήρυξη

Τεχνικές προδιαγραφές & Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς