Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας του Δήμου Χανίων έπειτα από την υπ’ αριθμ. 3084/3-8-2016 ανακοίνωση του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας επίπλων για τις ανάγκες του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π., και λόγω μη ύπαρξης προσφορών για την κατηγορία Α, προβαίνει σε 2η επαναληπτική ανακοίνωση για την προαναφερόμενη κατηγορία για να αναθέσει την προμήθεια επίπλων σύμφωνα με τις υπ’ αριθμόν 119/2016 και 120/2016 αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, προϋπολογισμού 4.227,16 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Αναλυτικά τα είδη, οι ποσότητες και οι τεχνικές προδιαγραφές τους αναφέρονται στα συνημμένα τεύχη  «Τεχνική έκθεση – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός».

Τα προσφερόμενα είδη θα είναι αρίστης ποιότητας και θα είναι σύμφωνα με τις  προδιαγραφές που αναφέρονται στην τεχνική έκθεση και οι οποίες αποτελούν  αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου του 2016 στον Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (οδός Καραϊσκάκη παραπλεύρως του Δημαρχείου Χανίων).

Η Πρόεδρος

Αλιφιεράκη Ελευθερία

Τεχνική Έκθεση

Ανακοίνωση