Ο Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. του Δήμου Χανίων

Ανακοινώνει ότι θα προσφύγει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια βιβλίων για τα ΚΔΑΠ-ΚΠΔ του Οργανισμού όπως περιγράφεται στην τεχνική έκθεση – ενδεικτικό προϋπολογισμό σύμφωνα με τις υπ’ αριθμόν 81/2015 και 82/2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το σύνολο της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 3.885,44 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν κλειστές μέχρι την Τετάρτη 1 Ιουλίου του 2015 στον Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (οδός Καραϊσκάκη παραπλεύρως του Δημαρχείου Χανίων).

Ο Πρόεδρος του ΔΟΚΟΙΠΠ

Βλαχάκης Μιχάλης

Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε εδώ
Για να δείτε τις τεχνικές προδιαγραφές – ενδεικτικό προϋπολογισμό πατήστε εδώ