Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας του Δήμου Χανίων έπειτα από την υπ’ αριθμόν 3085/3-8-16 ανακοίνωση του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών τακτικού ελέγχου από Ορκωτό ελεγκτή λογιστή και λόγω μη ύπαρξης προσφορών, προβαίνει σε 2η επαναληπτική ανακοίνωση για να προσφύγει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για να αναθέσει την Παροχή Υπηρεσιών τακτικού  ελέγχου από Ορκωτό ελεγκτή λογιστή των Οικονομικών καταστάσεων του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. για τις χρήσεις 2014-2015-2016 σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 127/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των 14.880,00 ευρώ,  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Τρίτη 30 Αυγούστου του 2016 στα γραφεία του ΔΟΚΟΙΠΠ (οδός Καραϊσκάκη παραπλεύρως του Δημαρχείου Χανίων).

 

Η Πρόεδρος του ΔΟΚΟΙΠΠ

Αλιφιεράκη Ελευθερία

Τεχνική Έκθεση

Ανακοίνωση