Θέμα:    Συντήρηση καυστήρων – λεβήτων των κτιρίων του ΔΟΚΟΙΠΠ

 

Ο ΔΟΚΟΙΠΠ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  • Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,
  • Τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
  • Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133/19-07-2018 τ. Α’)
  • Την υπ’ αριθμό Α-227/2019 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με θέμα την έγκριση της δαπάνης και την δέσμευση και διάθεση της πίστωσης ποσού 620,00 € εις βάρος του Κ.Α. 15-6264.003.
  • Την υπ’ αριθμόν πρωτ. 8/10/2019 τεχνική έκθεση της υπηρεσίας
  • Τις ανάγκες του ΔΟΚΟΙΠΠ του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

να υποβάλετε προσφορά για την «Συντήρηση καυστήρων – λεβήτων των κτιρίων του ΔΟΚΟΙΠΠ», συνολικού προϋπολογισμού 620,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Κατάθεση προσφορών, έως και την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019 στις 14.00, στο πρωτόκολλο του ΔΟΚΟΙΠΠ του Δήμου Χανίων.

Η προσφορά, θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά, από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντα που να αναφέρει «Συμμορφώνομαι με του όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει ο Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. του Δήμου Χανίων για την «Συντήρηση καυστήρων – λεβήτων των κτιρίων του ΔΟΚΟΙΠΠ».
  2. Άδεια λειτουργίας και συντήρησης καυστήρων σύμφωνα με το Π.Δ. 114/2012 από την αντίστοιχη Περιφέρεια.

Ο Πρόεδρος

 Φοβάκης Μανούσος

Πρόσκληση

Τεχνική έκθεση