Θέμα:    Ασφάλιση οχημάτων του ΔΟΚΟΙΠΠ

 Ο ΔΟΚΟΙΠΠ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

  • Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,
  • Τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
  • Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133/19-07-2018 τ. Α’)
  • Την υπ’ αριθμό Α-230/2019 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με θέμα την έγκριση της δαπάνης και την δέσμευση και διάθεση της πίστωσης ποσού 320,00 € εις βάρος του Κ.Α. 15-6253 του προϋπολογισμού έτους 2019
  • Την από 15/10/2019 τεχνική έκθεση της υπηρεσίας
  • Τις ανάγκες του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

να υποβάλετε προσφορά για την «Ασφάλιση οχημάτων του ΔΟΚΟΙΠΠ», συνολικού προϋπολογισμού 320,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Κατάθεση προσφορών στο πρωτόκολλο του ΔΟΚΟΙΠΠ του Δήμου Χανίων έως και την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019.

Ο Πρόεδρος

                                                                      Φοβάκης Μανούσος

 Πρόσκληση

Τεχνική έκθεση