Ο ΔΟΚΟΙΠΠ TOY ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

να υποβάλετε προσφορά για την «Προμήθεια εξοπλισμού Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.», συνολικού προϋπολογισμού 7.775,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Κατάθεση προσφορών, έως και την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017 στις 14.00, στο πρωτόκολλο του ΔΟΚΟΙΠΠ του Δήμου Χανίων, (οδός Καραϊσκάκη παραπλεύρως του Δημαρχείου Χανίων).

Η προσφορά, θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά, από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Υπεύθυνη Δήλωση για τη συμμόρφωσή του προσφέροντα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Υπηρεσία.
  2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Εφόσον πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικές (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά στους διαχειριστές της εταιρείας και εφόσον πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
  3. Φορολογική ενημερότητα
  4. Ασφαλιστική ενημερότητα για κύρια και επικουρική ασφάλεια (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 5. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)

Ο Πρόεδρος

Φοβάκης Μανούσος

Για τις τεχνικές προδιαγραφές πατήστε εδώ

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ