Ο ΔΟΚΟΙΠΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

να υποβάλετε προσφορά για την «Παροχή υπηρεσιών τακτικού ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή λογιστή των οικονομικών καταστάσεων του ΔΟΚΟΙΠΠ για την χρήση 2017», συνολικού προϋπολογισμού 4.960,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Κατάθεση προσφορών, έως και την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017 στις 14.00, στο πρωτόκολλο του ΔΟΚΟΙΠΠ του Δήμου Χανίων, (οδός Καραϊσκάκη παραπλεύρως του Δημαρχείου Χανίων).

Η προσφορά, θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά, από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Υπεύθυνη Δήλωση για τη συμμόρφωσή του προσφέροντα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Υπηρεσία.
  2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Εφόσον πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικές (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά στους διαχειριστές της εταιρείας και εφόσον πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
  3. Φορολογική ενημερότητα
  4. Ασφαλιστική ενημερότητα για κύρια και επικουρική ασφάλεια (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 5. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)

Ο Πρόεδρος

                                                                       Φοβάκης Μανούσος

Για τις τεχνικές προδιαγραφές πατήστε εδώ

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ