Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας του Δήμου Χανίων θα προσφύγει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για να αναθέσει την Παροχή Υπηρεσιών μεταφοράς νηπίων των Παιδικών Σταθμών του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας σύμφωνα με τις υπ’ αριθμόν 35/2016 και 81/2016 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την υπ’ πρωτ. 1509/12-4-2016 έγκριση μίσθωσης ιδιωτικού οχήματος από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.

Αναλυτικά η παροχή υπηρεσίας αναφέρεται στα συνημμένα τεύχη «Τεχνική έκθεση – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός».

Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των 1.808,10 ευρώ,  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Δευτέρα 23 Μαΐου του 2016 στα γραφεία του ΔΟΚΟΙΠΠ (οδός Καραϊσκάκη παραπλεύρως του Δημαρχείου Χανίων).

Ο Πρόεδρος του ΔΟΚΟΙΠΠ

Βλαχάκης Μιχάλης

Για την ανακοίνωση πατήστε εδώ

Για τις τεχνικές προδιαγραφές πατήστε εδώ