ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

(ΆΡΘΡΟΥ 122 & 117  Ν.4412/2016, ανοικτή διαδικασία – συνοπτικός διαγωνισμός)

 1. Επωνυμία και Διευθύνσεις:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΔΟΚΟΙΠΠ

       Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135 Χανιά , Ελλάδα

        Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:  dokoipp@chania.grcdrydaki@dokoipp.gr,  amarinaki@chania.gr

Δ/νση στο διαδίκτυο: www.dokoipp.gr, www.chania.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες:  Δρυδάκη Χρυσούλα, Αργυρή Μαρινάκη (2821341627, 2821341725,  FAX:  28210 95292).

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων στην οδό Γρηγορίου Ε’ 50 & Κ. Σφακιανάκη στις 11/05/2021 ημέρα Τρίτη, ώρα 9.30πμ .

 • Επικοινωνία:

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης  στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.dokoipp.gr και του Δήμου Χανίων  www.chania.gr (Προκηρύξεις).

 • Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών.
 • Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV:  45210000-2
 • Είδος Σύμβασης: ΕΡΓΑ
 • Τόπος Εκτέλεσης: NUTS: EL434 (Χανιά)
 • Τίτλος έργου: “Συντήρηση και επισκευή κτιριακών συγκροτημάτων ΔΟΚΟΙΠΠ”
 • Σύντομη Περιγραφή:

Συνοπτικά θα γίνουν εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης φθορών στα κτίρια του ΔΟΚΟΙΠΠ, προκειμένου να αποκατασταθεί άμεσα η υγιεινή, η ασφάλεια και η λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων.

 • Εκτιμώμενη συνολική αξία: 59.677,42 €  χωρίς ΦΠΑ (74.000,00 € με 24% Φ.Π.Α.)
 • Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές
 • Διάρκεια Σύμβασης: Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνεςαπό την υπογραφή της σύμβασης
 • Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και που είναι εγκατεστημένα :

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσειςοικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Λόγοι αποκλεισμού: Σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και το άρθρο 22 της διακήρυξης.

Κριτήρια επιλογής:   Κατά την υποβολή της οικονομικής προσφοράς, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να διαθέτουν,την τεχνική ικανότητα, και την  οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια,  όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 100, παρ. 3β, του Ν. 3669/08 στην κατηγορία «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ».

Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π για έργα κατηγορίας Α1 και άνω στην κατηγορία «ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ».

 1. Διαδικασία Ανάθεσης: «Συνοπτικός διαγωνισμός» του άρθρου 117 του ν. 4412/2016.
 2. Η Σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
 3. Κριτήριο Ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή ), άρθρου 125 και του άρθρου 126 του Ν.4412/2016.
 4. Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: ορίζεται η  11/05/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ
 5. Φάκελοι προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους  είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων – Γρηγορίου Ε’ 50 – Χανιά, είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή (ΔΟΚΟΙΠΠ –Κυδωνίας 29, Χανιά 73135) είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής  (ΔΟΚΟΙΠΠ – Κυδωνίας 29 -Χανιά 73135).
 6. Χρόνος ισχύος προσφορών:

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν.  4412/2016, για διάστημα έξι (06)μηνών, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

 1. Πρόσωπα τα οποία επιτρέπεται να παρίστανται στην αποσφράγιση:  δημοσία  συνεδρίαση.
 2. Γλώσσα Διαδικασίας: Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.1497/1984( Α΄188).
 3. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να  περιέχεται ο φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και ο  σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»,
 4. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από Ι.Π. ΔΟΚΟΙΠΠ σε βάρος του Κ.Α. 15-7331.003. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
 5. Διαδικασίες Ένστασης :Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016,  σύμφωνα με το άρθρου  4.3 της Διακήρυξης.
 6. Άλλες πληροφορίες:

Εγγύηση Συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό  απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν.4412/2016 και του άρθρου 15 της διακήρυξης, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό τωνχιλίων εκατόν ενενήντα τριών  (1.193,00 €) ευρώ. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Για να λάβετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το ΣΧΕΔΙΟ του έντυπου οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ, επιλέξτε τον αριθμό διακήρυξης  2021/2 και συμπληρώστε τα υποχρεωτικά πεδία.