Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας του Δήμου Χανίων προκηρύσσει:

Α. την πλήρωση των κάτωθι θέσεων προϊσταμένων Διευθύνσεων του Δ.Ο.ΚΟΙ.ΠΠ

 1. Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας.

 2. Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής.

Β. την πλήρωση των κάτωθι θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Δ.Ο.ΚΟΙ.ΠΠ.

 1. Αυτοτελές Τμήμα Διοίκησης – Οικονομικού και Προγραμματισμού

 2. Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας

 3. Τμήμα Φροντίδας Τρίτης Ηλικίας και Βοήθειας στο Σπίτι

 4. Τμήμα Α’ Βρεφικού Σταθμού Δημοτικής Ενότητας Χανίων

 5. Τμήμα Β’ Παιδικού Σταθμού Δημοτικής Κοινότητας Χανίων

 6. Τμήμα Γ’ Παιδικού Σταθμού Δημοτικής Κοινότητας Χανίων

 7. Τμήμα Δ’ Παιδικού Σταθμού Δημοτικής Κοινότητας Χανίων

 8. Τμήμα Ε’ Παιδικού Σταθμού Δημοτικής Κοινότητας Χανίων

 9. Τμήμα ΣΤ’ Παιδικού Σταθμού Δημοτικής Κοινότητας Χανίων

 10. Τμήμα Ζ’ Παιδικού Σταθμού Δημοτικής Κοινότητας Χανίων

 11. Τμήμα Α’ Παιδικού Σταθμού Δημοτικής Κοινότητας Σούδας

 12. Τμήμα Β’ Παιδικού Σταθμού Δημοτικής Κοινότητας Σούδας

         13. Τμήμα Γ’ Παιδικού Σταθμού Δημοτικής Κοινότητας Σούδας

         14. Τμήμα Παιδικού Σταθμού Δημοτικής Κοινότητας Ελ.Βενιζέλου

         15. Τμήμα Παιδικού Σταθμού Δημοτικής Κοινότητας Περιβολίων

Η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό σημείωμα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων που αρχίζει την Πέμπτη 14/01/2016 και λήγει την Τετάρτη 27/01/2016Η αίτηση υποψηφιότητας με το βιογραφικό σημείωμα μπορεί να υποβληθούν και με συστημένη επιστολή.

Ο Πρόεδρος του ΔΟΚΟΙΠΠ

Βλαχάκης Μιχάλης

Ολόκληρη η απόφαση – προκήρυξη Προϊσταμένων Διεύθυνσης πατήστε εδώ

Ολόκληρη η απόφαση – προκήρυξη Προϊσταμένων Τμημάτων πατήστε εδώ