ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΔΟΚΟΙΠΠ

Σκοποί του νέου Οργανισμού είναι η οργάνωση λειτουργιών και δραστηριοτήτων καθώς επίσης και η παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται στους τομείς της κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης και παιδείας όπως π.χ. η εφαρμογή πολιτικών και η συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας με την σύσταση και λειτουργία κέντρων ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών και η μελέτη και εφαρμογή σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων, ο σχεδιασμός και η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, όπως ανέργων νέων, γυναικών, ηλικιωμένων, απόρων κλπ.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΟΚΟΙΠΠ

Ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας είναι αρμόδιο για :

  • Την υλοποίηση της Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Χανίων σε θέματα κοινωνικής μέριμνας -προστασίας και προαγωγής της σωματικής και ψυχικής υγείας.
  • Την αποτελεσματική λειτουργία των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου, για την υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων για παιδιά προσχολικής ηλικίας , για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των λειτουργιών των τμημάτων προγραμματίζοντας, οργανώνοντας, στελεχώνοντας τις επιμέρους δραστηριότητες έτσι ώστε να εκπληρώνονται οι περιοδικοί (ετήσιοι και μακπρόθεσμοι) στόχοι τους με βάση αντίστοιχα προγράμματα δράσης.
  • Την εφαρμογή Γενικών και Ειδικών προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας ατόμων τρίτης ηλικίας ,ευπαθών κοινωνικά ομάδων κλπ.
  • Τον σχεδιασμό, την οργάνωση, και τον συντονισμό δράσεων και προγραμμάτων που αφορούν την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών κοινωνικά ομάδων του πληθυσμού ( π.χ. ανέργων νέων, γυναικών, ηλικιωμένων, απόρων, μεταναστών , προσφύγων, ατόμων με αναπηρία)
  • Την προώθηση προγραμμάτων, πρωτοβουλιών και δράσεων σε ατομικό, ομαδικό και κοινοτικό επίπεδο που στοχεύουν στην ενημέρωση, την πρόληψη, την ευαισθητοποίηση τους με σκοπό την ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης και ευημερίας με αποδέκτες όλους τους κατοίκους του Δήμου (Πρόγραμμα Ανοιχτού Λαϊκού Πανεπιστημίου, Σχολές γονέων, Σπηλαιολογικό Μουσείο, Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής κλπ ).
  • Την προώθηση της επικοινωνίας και της συνεργασίας με φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού και υπηρεσίες όλων των βαθμίδων που ασκούν κοινωνικό έργο.
  • Την προώθηση Προγραμμάτων για το Παιδί, την Οικογένεια και τη Νεολαία και τη δημιουργία προϋποθέσεων συμμετοχής της Διεύθυνσης σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα για παιδιά σχολικής και προσχολικής ηλικίας, για νέους / νέες με στόχο την στήριξη της ενότητας της οικογένειας( πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών ,πρόγραμμα υποστήριξης της Σχολικής και προσχολικής κοινότητας κλπ)
  • Η υλοποίηση και η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπικά σχέδια και προγράμματα δράσης και πρωτοβουλίες για την εφαρμογή και ανάπτυξης πολιτικών προώθησης της απασχόλησης και ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας(Γραφείο ενημέρωσης νέων και Προώθησης Απασχόλησης κλπ).