ενός (1) ατόμου ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας

Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου