Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα  (1) ΠΕ Ιατρό Παιδίατρο υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1/2019  που αφορά την παροχή υπηρεσιών  στα εγγεγραμμένα νήπια και Βρέφη των Βρεφικών και Παιδικών Σταθμών του ΔΟΚΟΙΠΠ

 

Ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας του Δήμου Χανίων

 

Έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 (Α΄ 206), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  3. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ.ΦΕΓΚΡ./167/23506/23-08-2019 Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Α΄ 280), όπως ισχύει, περί έγκρισης, μεταξύ άλλων, στο Ν.Π.Δ.Δ. ‘‘Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας’’ του Δήμου Χανίων, μίας (1) θέσης για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.
  4. Την υπ αριθ. 11/31-1-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΚΟΙΠΠ περί πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου
  5. Την υπ’ αριθμ. 10368/25-9-2019 (ΑΔΑ:Ω3Ε0ΟΡ1Θ-Φ1Σ) απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου με προέλευση πιστώσεων από ιδίους πόρους στο Ν.Π.Δ.Δ. ‘‘Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας του Δήμου Χανίων’’
  6. Την υπ αριθ. 4490/17-4-2019 Βεβαίωση του ΑΣΕΠ για σύναψη σύναψης μίσθωσης έργου για την ειδικότητα ΠΕ  ΙΑΤΡΟΣ  ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

 

 

ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν (1) ΠΕ Ιατρό Παιδίατρο για την κάλυψη αναγκών των Παιδικών Σταθμών του ΔΟΚΟΙΠΠ, που εδρεύει στα Χανιά Κυδωνίας 29, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Η παρακολούθηση της υγείας των φιλοξενούμενων βρεφών και νηπίων ανά 15 ημέρες, η τήρηση φακέλου υγείας ανά παιδί και οι ενημερωτικές συναντήσεις με τους γονείς στους 13 Βρεφικούς – Παιδικούς Σταθμούς του Οργανισμού, όπου καθημερινά φιλοξενούνται 660 βρέφη και νήπια» συνολικής διάρκειας έως ένα έτος.

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ένα (1) άτομο με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα

 

ΕΠΙΛΟΓΕΣ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Κωδικός

απασχόλησης

Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων

Παιδικοί – Βρεφικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας του Δήμου Χανίων ΠΕ   ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ Έως 12 Μήνες 1

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Κωδικός απασχόλησης Τίτλος σπουδών   και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

1. ΠΕ  ΠΤΥΧΙΟ  ΙΑΤΡΟΥ  ΜΕ  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ

2. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού   επαγγέλματος

 

 

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ     ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με  την αίτησή τους  πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά  τα εξής δικαιολογητικά:

 

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας .
  2. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλου σπουδών .
  3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα:

α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε  οποιαδήποτε  ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία ), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ΄ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε  έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,

β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε,

γ) ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα  και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή και

δ) ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

Οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της υπηρεσίας μας, οδός Κυδωνίας  29,  εντός  προθεσμίας δέκα (10)  ημερών, από την ημερομηνία ανάρτησης του παρόντος στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Χανίων και του ΔΟΚΟΙΠΠ, καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα αυτών,  δηλαδή  από Δευτέρα 4 έως  και   Τετάρτη  13  Νοεμβρίου 2019.

 

Η παρούσα να αναρτηθεί ολόκληρη στον πίνακα ανακοινώσεων του ΔΟΚΟΙΠΠ και του Δήμου Χανίων, καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα αυτών. Επίσης να διαβιβασθεί και στον Ιατρικό Σύλλογο του Δήμου Χανίων.

   

                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π                 

 

                                                                                    ΦΟΒΑΚΗΣ  ΜΑΝΟΥΣΟΣ

Πρόσκληση