1. Τα νήπια να έχουν συμπληρώσει τα 2,5 χρόνια στις 31-8-2019 δηλ. να έχουν γεννηθεί από

1/1/2016 έως και 28/2/2017 .

Σε περίπτωση υποβολής αίτησης που το νήπιο δεν έχει συμπληρώσει τα 2,5 χρόνια η αίτηση

δεν θα εξετάζεται.

2. Τα βρέφη να έχουν συμπληρώσει στις 31-8-2019 τους 18 μήνες δηλ. να έχουν γεννηθεί από

1/3/2017 έως και 28/2/2018, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των παιδικών σταθμών.