Ο ΔΟΚΟΙΠΠ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
-Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
-Την υπ’ αριθμό 91/2017 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΚΟΙΠΠ, που εγκρίνει τη δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού 8.000,00 € στον Κ.Α. 10-7134.001, ποσού 7.000,00 € στον Κ.Α. 60-7134.001 και ποσού 5.000,00 € στον Κ.Α. 15-7134.001 για την κάλυψη της
-Την υπ’ αριθμόν πρωτ. 38612/13-07-2017 τεχνική έκθεση του Δήμου Χανίων
-Τις ανάγκες του ΔΟΚΟΙΠΠ του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

να υποβάλετε προσφορά για την «Προμήθεια Η/Υ και λοιπών ηλεκτρονικών μέσων για τις ανάγκες του ΔΟΚΟΙΠΠ», συνολικού προϋπολογισμού 20.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Κατάθεση προσφορών, έως και την Πέμπτη 31 Αυγούστου 2017 στις 14.00, στο πρωτόκολλο του ΔΟΚΟΙΠΠ του Δήμου Χανίων, (οδός Καραϊσκάκη παραπλεύρως του Δημαρχείου Χανίων).
Η προσφορά, θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά, από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Υπεύθυνη Δήλωση για τη συμμόρφωσή του προσφέροντα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Υπηρεσία.
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Εφόσον πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικές (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά στους διαχειριστές της εταιρείας και εφόσον πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), η υποχρέωση αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
3. Φορολογική ενημερότητα
4. Ασφαλιστική ενημερότητα για κύρια και επικουρική ασφάλεια (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 5. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)

Ο Πρόεδρος

Φοβάκης Μανούσος

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η/Υ, ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π ΕΤΟΥΣ 2017