ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ              

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                           Χανιά   12 /7/2018

Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.                                                                                  Α.Π.: 3855

(ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ)

Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135

Τηλ.:   28213 41631

Fax:     28210 95292

Email: dokoipp-oikonomiki@chania.gr

www.dokoipp.gr

              ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Προμήθειας γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείου,  εντύπων & υλικών πολλαπλών εκτυπώσεων, παιδαγωγικού υλικού και βιβλίων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. του Δήμου Χανίων

                                    Ο Πρόεδρος του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.

 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείου, εντύπων & υλικών πολλαπλών εκτυπώσεων, παιδαγωγικού υλικού και βιβλίων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. του Δήμου Χανίων συνολικού προϋπολογισμού 72.104,10€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

 

1.Αναθέτουσα Αρχή.

ΔΟΚΟΙΠΠ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Οδός: ΚΥΔΩΝΙΑΣ 29, ΧΑΝΙΑ

Ταχ.Κωδ.: 73135

Τηλ. 28213 41631

fax:28210 95292

Αρμόδιος για πληροφορίες Τζιράκη Ειρήνη

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: dokoipp-oikonomiki@chania.gr

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.dokoipp.gr

2.Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο ΔΟΚΟΙΠΠ του Δήμου Χανίων και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, Υποτομέας ΟΤΑ

  1. Κατηγορία.

Ταξινόμηση κατά CPV: 30192700-8, 30197643-5, 22000000-0, 37800000-6, 22113000-5

  1. Περιγραφή & προϋπολογισμός της προμήθειας.

Η προμήθεια αφορά γραφική ύλη & λοιπών υλικών γραφείου,  εντύπων & υλικών πολλαπλών εκτυπώσεων, παιδαγωγικού υλικού και βιβλίων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. του Δήμου Χανίων.

Η ανωτέρω προμήθεια είναι ενδεικτικού προϋπολογισμού 59.819,16 € πλέον 24%  και 6% Φ.Π.Α.: 12.284,94€, σύνολο 72.104,10€. Η προμήθεια χωρίζεται σε πέντε (5) τμήματα ως εξής:

ΤΜΗΜΑ 1: προϋπολογισμού 6.214,52€  πλέον Φ.Π.Α. 24% 1.491,48€ σύνολο 7.706,00€.

ΤΜΗΜΑ 2: προϋπολογισμού 5.440,22€   πλέον Φ.Π.Α. 24% 1.305,65€ σύνολο 6.745,87€.

ΤΜΗΜΑ 3: προϋπολογισμού 3.978,26€   πλέον Φ.Π.Α. 24% 954,78€ σύνολο 4.933,04€.

ΤΜΗΜΑ 4: προϋπολογισμού 32.677,02€   πλέον Φ.Π.Α. 24% 7.842,48€ σύνολο 40.519,50€.

ΤΜΗΜΑ 5: προϋπολογισμού 11.509,14€   πλέον Φ.Π.Α. 6% 690,55€ σύνολο 12.199,69€.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν πρόσφορα σε ένα ή σε περισσότερα τμήματα των προς προμήθεια ειδών όπως ορίζονται ανωτέρω. Η πρόσφορα, με ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτει όλα τα ειδή και τις ποσότητες κάθε κατηγορίας.

  1. Οροί χρηματοδότησης

Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του οικ. Έτους 2018 σε βάρος των Κ.Α. 10-6612, 15-6612.001, 15-6612.004, 15-6612.005, 10-6613.001, 15-6613.001, 15-6615, 15-6621.002, 15-6611 με επέκταση και στο επόμενο έτος 2019.

  1. Δικαιούμενοι συμμετοχής

Έλληνες πολίτες (φυσικά πρόσωπα), Αλλοδαποί (φυσικά πρόσωπα), Νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά), Συνεταιρισμοί, Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά που δραστηριοποιούμενοι στο αντικείμενο της εν θέματι διαγωνιστικής διαδικασίας, δύνανται να διενεργούν τη συγκεκριμένη προμήθεια (ανά τμήμα της διακήρυξης).

  1. Ισχύς των Προσφορών.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για χρονικό διάστημα εκατό είκοσι (120) ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού

8.Εναλλακτικές προσφορές

Δεν γίνονται δεκτές.

  1. Χρονοδιάγραμμα

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία της υπογραφής της και για ένα έτος.

  1. Χρόνος, Τρόπος -Τόπος παράδοσης.

Η παράδοση των υλικών μπορεί να γίνει τμηματικά ή όπως διαφορετικά επιθυμεί ο Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. του Δήμου Χανίων, μετά από τις προφορικές ή έγγραφες εντολές της υπηρεσίας σε χώρο που θα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία, παρουσία της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. του Δήμου Χανιών.

Ο χρόνος παράδοσης για την προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείου, εντύπων & υλικών πολλαπλών εκτυπώσεων, παιδαγωγικού υλικού και βιβλίων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. του Δήμου Χανίων δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος των πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από την ημέρα της έγγραφης ή προφορικής εντολής της υπηρεσίας.

  1. Ενστάσεις.

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών.

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

  1. Χρόνος, Τόπος, Γλωσσά των προσφορών.

α) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. του Δήμου Χανίων διεύθυνση Κυδωνίας 29, 73135 Χανιά, την Πέμπτη 26 Ιουλίου 2018, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, η οποία θα συνεδριάσει στα γραφεία του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.

β) Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 10.00 π.μ. και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών η 10.30 π.μ.

γ) Γλώσσα υποβολής των προσφορών είναι η Ελληνική.

  1. Διάθεση των έγγραφων στοιχείων του διαγωνισμού.

α) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα τεύχη της αναλυτικής προκήρυξης από την έδρα του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. του Δήμου Χανίων όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες: Δ/νση: Κυδωνίας 29 Χανιά, Τηλέφωνα: 28213 41631

β) Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτύου στην διεύθυνση https://dokoipp.gr και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. στη δικτυακή πύλη. www.promitheus.gov.gr.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΟΚΟΙΠΠ

 

ΦΟΒΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ

 

Διακήρυξη

ΤΕΥΔ

Τεχνικές προδιαγραφές-ενδεικτικός προϋπολογισμός

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς