ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2/2022:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

1.ΥΕ ΒΟΗΘ.ΠΡ.ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1.ΤΕ ΚΟΙΝ.ΛΕΙΤ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1.ΔΕ ΚΟΙΝ..ΦΡΟΝΤ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

1. ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡ.ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

2.ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛ.

2.ΤΕ ΕΡΓ.ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ

2.ΔΕ ΚΟΙΝΩ. ΦΡΟΝΤ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛ.

2.ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ ΤΕ ΚΟΙΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

3.ΥΕ ΒΟΗΘ.ΠΡΟΣ.ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ

3.ΤΕ ΚΟΙΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΙΝ. ΠΡΟΣΛ.

3. ΔΕ ΚΟΙΝ.ΦΡΟΝΤ.ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ

4.ΜΕ ΚΩΛΥΜΑ ΚΟΙΝ.ΦΡΟΝΤ.