ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.

Ο ΔΟΚΟΙΠΠ πρώην Ο.ΔΗ.ΚΟΙ.Π Οργανισμός Δημοτικής Κοινωνικής Πολιτικής είναι ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Χανίων το οποίο συστάθηκε τον Φεβρουάριο του 1996 και είχε σαν σκοπό :

  1. Η υλοποίηση της Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Χανίων σε θέματα κοινωνικής προστασίας και προαγωγής της σωματικής και ψυχικής υγείας.
  2. Ο σχεδιασμός και η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού ( π.χ. ανέργων νέων, γυναικών, ηλικιωμένων, απόρων, μεταναστών και προσφύγων)
  3. Η προώθηση προγραμμάτων στήριξης της ενότητας της οικογένειας που είναι η βασική μονάδα της κοινωνίας.
  4. Η προώθηση της επικοινωνίας και της συνεργασίας με φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού και υπηρεσίες όλων των βαθμίδων που ασκούν κοινωνικό έργο.
  5. Η προώθηση προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που θα στοχεύουν στην ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Με την μετάβαση στον«Καλλικράτη»

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης» το 2011 συστήθηκε ο νέος Οργανισμός ΝΠΔΔ ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας σύμφωνα με (ΦΕΚ 943/24-5-2011) έπειτα από τη συγχώνευση των παρακάτω ΝΠΔΔ:

1) ΟΔΗΚΟΙΠ Δήμου Χανίων
2) ΔΟΠΠΑ Δήμου Σούδας (εξαιρουμένων των αθλητικών υποδομών)
3) Κέντρο Προσχολικής Αγωγής Δήμου Ελευθερίου Βενιζέλου
4) Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Περιβολίων
5) Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Βαμβακοπούλου
6) Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Νέας Κυδωνίας
7) Σπηλαιολογικό Μουσείο Κρήτης – Κέντρο Σπηλαιολογικών Ερευνών Δήμου Ακρωτηρίου
8) ΚΑΠΗ Ακρωτηρίου
9) Α΄ ΚΑΠΗ Δήμου Νέας Κυδωνίας
10) Α΄ΚΑΠΗ Δήμου Χανίων
11) Β ΄ΚΑΠΗ Δήμου Χανίων
12) Γ΄ΚΑΠΗ Δήμου Χανίων
13) Δ΄ ΚΑΠΗ Δήμου Χανίων
14) Ε΄ ΚΑΠΗ Δήμου Χανίων
15) ΣΤ΄ ΚΑΠΗ Δήμου Χανίων

Σκοποί του νέου Οργανισμού είναι η οργάνωση λειτουργιών και δραστηριοτήτων καθώς επίσης και η παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται στους τομείς της κοινωνικής πολιτικής και αλληλεγγύης και παιδείας όπως π.χ. η εφαρμογή πολιτικών και η συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας με την σύσταση και λειτουργία κέντρων ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών και η μελέτη και εφαρμογή σχετικών κοινωνικών προγραμμάτων, ο σχεδιασμός και η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, όπως ανέργων νέων, γυναικών, ηλικιωμένων, απόρων κλπ.