ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ   ΑΙΤΗΣΗΣ

Α. ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Ηλεκτρονική αίτηση μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης θα πρέπει να εκτυπωθεί και να αναρτηθεί μαζί με όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης    και  όπου δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού ή και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης  και θα πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις μήνες πριν της ανακοίνωσης. Σε περίπτωση που προσκομισθεί πιστοποιητικό σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής το πιστοποιητικό συνοδεύεται απαραίτητα από επίσημη μετάφραση. Στις  επανεγγραφές στη περίπτωση που δεν υπάρχουν μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση αντί για το σχετικό δικαιολογητικό μπορεί να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του γονέα που θα βεβαιώνει τη μη μεταβολή των στοιχείων της οικογενειακής κατάστασης.
  3. Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.
  4. Γονείς αλλοδαποί

– άδεια παραμονής σε ισχύ, αν έχει λήξει απαιτείται η τελευταία άδεια και αίτηση ανανέωσής της συνοδευμένη από βεβαίωση αρμόδιου φορέα ότι έχει κατατεθεί

  1. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2019 δηλαδή το Ε1 και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος και των δύο γονέων. Για γονείς που υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση θα πρέπει να καταθέσουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2019 και των δύο, το αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος και των δύο.

      Σαν εισόδημα υπολογίζεται το συνολικό εισόδημα επιβολής εισφοράς όπως αναγράφεται στα εκκαθαριστικά σημειώματα της εφορίας έτους 2019 ( το οποίο αφορά τα εισοδήματα του 2018) και των δύο γονέων.

Όσοι από τους γονείς δεν προσκομίσουν για οποιονδήποτε λόγο φορολογικά στοιχεία  οι αιτήσεις θα είναι ελλιπείς οπότε και θα απορρίπτονται

 

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

 

1Α) Για μονογονεικές οικογένειες , άγαμες μητέρες, ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού εάν το παιδί και η οικογενειακή κατάσταση δεν προκύπτουν από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που υποβάλλεται.

1Β)Για παιδί ορφανό ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα αν αυτό δεν προκύπτει από το κατατεθειμένο χαρτί οικογενειακής κατάστασης.

1Γ) Για διαζευγμένους γονείς αντίγραφο διαζευκτηρίου ή σε διάσταση   αίτηση διαζυγίου εφ΄ όσον υπάρχει και βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων της ΔΟΥ που αποδεικνύει την διάσταση καθώς και δικαστική απόφαση επιμέλειας του παιδιού. Οι αιτήσεις αυτής της κατηγορίας θα παίρνουν μόρια εκτός της οικογενειακής κατάστασης και για την εργασιακή του γονέα που έχει την επιμέλεια των παιδιών.

1Δ) Για γονείς που έχουν αποκλειστικά την ιδιότητα του φοιτητή ή είναι στρατευμένοι βεβαίωση της σχολής φοίτησης ότι διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος  ή βεβαίωση από το στρατό ότι εκπληρώνουν τη στρατιωτική τους θητεία.

1Ε) Για γονείς οι οποίοι μένουν σε διαφορετικές πόλεις απόστασης πάνω από 100 χλμ. φωτοτυπία του μισθωτηρίου και των δύο γονέων και λογαριασμό ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή Κινητής τηλεφωνίας

1ΣΤ) Για οικογένεια με οποιοδήποτε μέλος της ΑΜΕΑ ( πατέρας – μητέρα- παιδιά ) πάνω από 67% απαιτείται βεβαίωση υγειονομικής επιτροπής

1Ζ) Για ανάδοχη οικογένεια  τα παιδιά τους θα εισάγονται κατ΄ εξαίρεση στους  Παιδικούς Σταθμούς, κατάθεση των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν το γεγονός αυτό

 

  1. Για γονείς εργαζόμενους : Χρειάζονται βεβαιώσεις εργασίας και των δύο γονέων( εκτός αν ανήκουν στις περιπτώσεις μονογονεϊκών οικογενειών- παιδιών ορφανών ή διαζευγμένων ή σε διάσταση :

Α) Δημόσιοι υπάλληλοι

-βεβαίωση εργασίας με ημερομηνία έκδοσης υποχρεωτικά μεταγενέστερη της ανακοίνωσης από την οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα (μόνιμοι και  αορίστου χρόνου)

Β)Ιδιωτικοί υπάλληλοι

– βεβαίωση εργασίας με ημερομηνία έκδοσης υποχρεωτικά μεταγενέστερη της ανακοίνωσης από την οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα

-μηχανογραφημένη κατάσταση ενσήμων του τελευταίου έτους από το ΙΚΑ ή

– αντίγραφο του εργόσημου μαζί με την απόδειξη κατάθεσης της τράπεζας τελευταίου έτους προ της υποβολής της αίτησης που να αποδεικνύει εργασία τουλάχιστον 5 μηνών ή

– σε περίπτωση αυτασφάλισης ένσημα που να την αποδεικνύουν

Γονείς που έχουν προσληφθεί το τελευταίο τρίμηνο εκτός από τη βεβαίωση εργασίας  θα πρέπει να καταθέσουν το έντυπο Ε3 του ΟΑΕΔ (αναγγελία πρόσληψης) στην οποία παρουσιάζεται η ημερομηνία έναρξης απασχόλησης  και το χρονικό διάστημα απασχόλησης, υπογεγραμμένο και με σφραγίδα της επιχείρησης. Όμως μέχρι 1-9-2020 και το αργότερο μέχρι 31-12-2020 θα πρέπει να έχει κατατεθεί στον Οργανισμό η μηχανογραφημένη κατάσταση ενσήμων του ΙΚΑ.

Αν η πρόσληψη πρόκειται να γίνει εντός του μήνα από την υποβολή της αίτησης εγγραφής χρειάζεται βεβαίωση εργοδότη ότι πρόκειται να εργασθεί με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης  ή σύμβασης μαζί με το Ε4 ( ετήσιος πίνακας προσωπικού)

Γ) Ελεύθεροι επαγγελματίες

βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένος

– αντίγραφο του Ε3

Δ) Αγρότες

– βεβαίωση ασφάλισης από τον ΟΓΑ με ημερομηνία έκδοσης τελευταίου έτους ή ασφαλιστική   ενημερότητα

– να δηλώνουν εισόδημα από τις γεωργικές επιχειρήσεις πάνω από 5000 ευρώ

– να έχουν αγροτική περιουσία στο όνομά τους

αν είναι διαχειριστές αγροτικών εκτάσεων με ενοίκιο να έχει δηλωθεί στην αρμόδια ΔΟΥ

αν εργάζονται ως εργάτες σε αγροτικές εργασίες θα πρέπει να καταθέσουν

  1. βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα

2.υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 όπου θα δηλώνετε από τον εργοδότη η ημερομηνία έναρξης απασχόλησης και το χρονικό διάστημα

  1. το Ε9 του εργοδότη από το οποίο να προκύπτει η απασχόληση εργάτη για τουλάχιστον 150 ημερομίσθια

Ε) Εργαζόμενοι ή απασχολούμενοι σε οικογενειακή επιχείρηση του/της συζύγου ή των γονέων χωρίς ασφάλιση (σχετικός νόμος 4075/2012)

– υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα αναγράφεται το ωράριο εργασίας, τα καθήκοντα και να είναι υπογεγραμμένη και σφραγίδα της επιχείρησης

αν στη φορολογική δήλωση δεν παρουσιάζονται εισοδήματα του/ της απασχολούμενης θα προστίθεται στο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα το ετήσιο εισόδημα του ανειδίκευτου εργάτη (7.000)

Ζ) Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ή εργαζόμενοι στην ιδιωτική εκπαίδευση θα μοριοδοτούνται ως εργαζόμενοι ιδιωτικοί υπάλληλοι αλλά θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την εργασιακή τους κατάσταση, τη σύμβαση εργασίας ή αναγγελίας πρόσληψης του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

3) Άνεργοι γονείς

-απαιτείται βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι

– για απολυμένους μετά την ανακοίνωση χρειάζεται εκτός της βεβαίωσης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ  και το αντίστοιχο αποδεικτικό έγγραφο απόλυσης ή αντίγραφο σύμβασης ή αναγγελίας πρόσληψης

4) Γονείς ή γονιός συνταξιούχοι- ος

– υποβολή την απόφαση της συνταξιοδοτικής πράξης