Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που είναι ιδιοκτήτες κατάλληλων ακινήτων σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης να αποστείλουν έγγραφη πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στον ΔΟΚΟΙΠΠ.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται στο αναλυτικό κείμενο της διακήρυξης (ΑΔΑ:6ΖΓ5ΟΚΛΧ-4ΜΤ) και στα Γραφεία του ΔΟΚΟΙΠΠ (τηλ. 28213-41627 & 28210-95292)..

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων ορίζεται από  26-7-2023    και λήγει στις 14-8-2023 (20 ημέρες) και ώρα 12:00 

 

Η Αναπλ. Προϊσταμένη του Τμήματος

Διοίκησης & Προγραμματισμού

           Μαρία Φουντουλάκη