ΘΕΜΑ: Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω ΜηΜΕΔ

Σχετ.:

  1. Το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’)
  2. Η υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών περί «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ( Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ.8(η) του άρθρου 221 του ν.4412/2016»

O ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. του Δήμου Χανίων, προτίθεται να προβεί στη διακήρυξη δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη  δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση του έργου ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 99/2017 προϋπολογισμού 74.397€ Ευρώ (με ΦΠΑ 24%). Το έργο χρηματοδοτείται από ΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500005 και ίδιους πόρους.

 

Το παρόν δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΔΟΚΟΙΠΠ www.dokoipp.gr και του  Δήμου Χανίων      www.chania.gr

Παρακαλούμε να δημοσιευτεί το παρόν στην ιστοσελίδα σας. 

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής

Τζιράκη Ειρήνη


Δημοσιοποίηση Στοιχείων Σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω ΜηΜΕΔ