Συνοπτική οικονομική κατάσταση απολογισμού (Περίληψης) έτους 2018

Ισολογισμός μετά του πιστοποιητικού ελέγχου ΟΕΛ έτους 2018