1. Ηλεκτρονική αίτηση

 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και όπου δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού ή και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης και θα πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις μήνες πριν της ανακοίνωσης. Σε περίπτωση που προσκομισθεί πιστοποιητικό σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής το πιστοποιητικό συνοδεύεται απαραίτητα από επίσημη μετάφραση. Στις επανεγγραφές στη περίπτωση που δεν υπάρχουν μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση αντί για το σχετικό δικαιολογητικό μπορεί να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση του γονέα που θα βεβαιώνει τη μη μεταβολή των στοιχείων της οικογενειακής κατάστασης.

Α) Για μονογονεικές οικογένειες , άγαμες μητέρες, ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού εάν το παιδί και η οικογενειακή κατάσταση δεν προκύπτουν από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που υποβάλλεται. Οι αιτήσεις αυτής της κατηγορίας θα παίρνουν μόρια και για την οικογενειακή κατάσταση και για την εργασιακή.

Β)Για παιδί ορφανό ληξιαρχική πράξη θανάτου του γονέα αν αυτό δεν προκύπτει από το κατατεθειμένο χαρτί οικογενειακής κατάστασης. Οι αιτήσεις αυτής της κατηγορίας θα παίρνουν μόρια και για την οικογενειακή κατάσταση και για την εργασιακή.

Γ) Για διαζευγμένους γονείς αντίγραφο διαζευκτηρίου ή σε διάσταση αίτηση διαζυγίου και βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων της ΔΟΥ που αποδεικνύει την διάσταση καθώς και δικαστική απόφαση επιμέλειας του παιδιού. Οι αιτήσεις αυτής της κατηγορίας θα παίρνουν μόρια εκτός της οικογενειακής κατάστασης και για την εργασιακή του γονέα που έχει την επιμέλεια των παιδιών.

Δ) Για γονείς που έχουν αποκλειστικά την ιδιότητα του φοιτητή ή είναι στρατευμένοι βεβαίωση της σχολής φοίτησης ότι διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος ή βεβαίωση από το στρατό ότι εκπληρώνουν τη στρατιωτική τους θητεία.

Ε) Για γονείς οι οποίοι μένουν σε διαφορετικές πόλεις απόστασης πάνω από 100 χλμ. φωτοτυπία του μισθωτηρίου και των δύο γονέων και λογαριασμό ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή Κινητής τηλεφωνίας

ΣΤ) Για οικογένεια με οποιοδήποτε μέλος της ΑΜΕΑ ( πατέρας – μητέρα- παιδιά ) πάνω από 67% απαιτείται βεβαίωση υγειονομικής επιτροπής

Ζ) Για ανάδοχη οικογένεια που τα παιδιά τους θα εισάγονται κατ΄ εξαίρεση στους Παιδικούς Σταθμούς, κατάθεση των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν το γεγονός αυτό

 1. Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.

 1. Για γονείς εργαζόμενους : Χρειάζονται βεβαιώσεις εργασίας και των δύο γονέων εκτός αν ανήκουν στις περιπτώσεις 2Α ή 2Β ή 2Γ :

Α) Δημόσιοι υπάλληλοι

-βεβαίωση εργασίας με ημερομηνία έκδοσης υποχρεωτικά μεταγενέστερη της ανακοίνωσης από την οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα (μόνιμοι και αορίστου χρόνου)

Β)Ιδιωτικοί υπάλληλοι

– βεβαίωση εργασίας με ημερομηνία έκδοσης υποχρεωτικά μεταγενέστερη της ανακοίνωσης από την οποία να προκύπτει ότι συνεχίζεται η απασχόληση έως και σήμερα

-μηχανογραφημένη κατάσταση ενσήμων του τελευταίου έτους από το ΙΚΑ ή

– αντίγραφο του εργόσημου μαζί με την απόδειξη κατάθεσης της τράπεζας τελευταίου έτους προ της υποβολής της αίτησης που να αποδεικνύει εργασία τουλάχιστον 5 μηνών ή

– σε περίπτωση αυτασφάλισης ένσημα που να την αποδεικνύουν

Γονείς που έχουν προσληφθεί το τελευταίο τρίμηνο εκτός από τη βεβαίωση εργασίας θα πρέπει να καταθέσουν το έντυπο Ε3 του ΟΑΕΔ (αναγγελία πρόσληψης) στην οποία παρουσιάζεται η ημερομηνία έναρξης απασχόλησης και το χρονικό διάστημα απασχόλησης, υπογεγραμμένο και με σφραγίδα της επιχείρησης. Όμως μέχρι 1-9-2019 και το αργότερο μέχρι 31-12-2019 θα πρέπει να έχει κατατεθεί στον Οργανισμό η μηχανογραφημένη κατάσταση ενσήμων του ΙΚΑ.

Αν η πρόσληψη πρόκειται να γίνει εντός του μήνα από την υποβολή της αίτησης εγγραφής χρειάζεται βεβαίωση εργοδότη ότι πρόκειται να εργασθεί με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης ή σύμβασης μαζί με το Ε4 ( ετήσιος πίνακας προσωπικού)

Γ) Ελεύθεροι επαγγελματίες

βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένος

– αντίγραφο του Ε3

Δ) Αγρότες

– βεβαίωση ασφάλισης από τον ΟΓΑ με ημερομηνία έκδοσης τελευταίου έτους ή ασφαλιστική ενημερότητα

– να δηλώνουν εισόδημα από τις γεωργικές επιχειρήσεις πάνω από 5000 ευρώ

– να έχουν αγροτική περιουσία στο όνομά τους

αν είναι διαχειριστές αγροτικών εκτάσεων με ενοίκιο να έχει δηλωθεί στην αρμόδια ΔΟΥ

αν εργάζονται ως εργάτες σε αγροτικές εργασίες θα πρέπει να καταθέσουν

1. βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα

2.υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/86 όπου θα δηλώνετε από τον εργοδότη η ημερομηνία έναρξης απασχόλησης και το χρονικό διάστημα

3. το Ε9 του εργοδότη από το οποίο να προκύπτει η απασχόληση εργάτη για τουλάχιστον 150 ημερομίσθια

Ε) Εργαζόμενοι ή απασχολούμενοι σε οικογενειακή επιχείρηση του/της συζύγου ή των γονέων χωρίς ασφάλιση (σχετικός νόμος 4075/2012)

– υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα αναγράφεται το ωράριο εργασίας, τα καθήκοντα και να είναι υπογεγραμμένη και σφραγίδα της επιχείρησης

αν στη φορολογική δήλωση δεν παρουσιάζονται εισοδήματα του/ της απασχολούμενης θα προστίθεται στο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα το ετήσιο εισόδημα του ανειδίκευτου εργάτη (7.000)

Ζ) Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ή εργαζόμενοι στην ιδιωτική εκπαίδευση θα μοριοδοτούνται ως εργαζόμενοι ιδιωτικοί υπάλληλοι αλλά θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά τις συμβάσεις εργασίας ή αναγγελίες πρόσληψης των τελευταίων δύο χρόνων.

5) Άνεργοι γονείς

-απαιτείται βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι

– για απολυμένους μετά την ανακοίνωση χρειάζεται εκτός της βεβαίωσης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ και το αντίστοιχο αποδεικτικό έγγραφο απόλυσης ή αντίγραφο σύμβασης ή αναγγελίας πρόσληψης

6) Γονείς αλλοδαποί

– άδεια παραμονής σε ισχύ, αν έχει λήξει απαιτείται η τελευταία άδεια και αίτηση ανανέωσής της συνοδευμένη από βεβαίωση αρμόδιου φορέα ότι έχει κατατεθεί

7) Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους ( 2019) και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος και των δύο γονέων . Γονείς που υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση θα πρέπει να καταθέσουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους ( 2019) και των δύο , το αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος και των δύο.

Σαν εισόδημα υπολογίζεται το συνολικό εισόδημα επιβολής εισφοράς όπως αναγράφεται στα εκκαθαριστικά σημειώματα της εφορίας έτους 2019 ( το οποίο αφορά τα εισοδήματα του 2018) και των δύο γονέων.

Όσοι από τους γονείς δεν προσκομίσουν για οποιονδήποτε λόγο φορολογικά στοιχεία οι αιτήσεις θα είναι ελλιπείς οπότε και θα απορρίπτονται

8) Επανεγγραφή θεωρείται η αίτηση για εγγραφή στον ίδιο ή άλλο Παιδικό Σταθμό του ΔΟΚΟΙΠΠ, αλλά θα πρέπει να δηλώνεται ο σταθμός που ήδη φοιτά το νήπιο όπως επίσης και η επιλογή ή οι επιλογές σταθμών

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Α) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ

10 ΜΟΡΙΑ

ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ή ΠΑΙΔΙ ΟΡΦΑΝΟ

70 ΜΟΡΙΑ

ΓΟΝΕΙΣ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΙ ή ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

30 ΜΟΡΙΑ

ΓΟΝΙΟΣ ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟΣ ή ΦΟΙΤΗΤΗΣ

20 ΜΟΡΙΑ

ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 100 ΧΛΜ

20 ΜΟΡΙΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΜΕΛΟΣ ΑΜΕΑ( ΠΑΤΕΡΑΣ- ΜΗΤΕΡΑ- ΤΕΚΝΑ) ΠΑΝΩ ΤΟΥ 67%

40 ΜΟΡΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

5 ΜΟΡΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙ

ΑΝΑΔΟΧΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΚΑΤ΄ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ

Β) ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΜΗΤΕΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ-ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ Ή ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ

30 ΜΟΡΙΑ

ΔΥΟ ΓΟΝΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΜΗΤΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ

50 ΜΟΡΙΑ

ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΕΡΓΟΙ ΜΕ ΟΙΚ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 7.500 ΕΥΡΩ

30 ΜΟΡΙΑ

ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΕΡΓΟΙ ΜΕ ΟΙΚ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 7.500- 12.000 ΕΥΡΩ

10 ΜΟΡΙΑ

ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΕΡΓΟΙ ΜΕ ΟΙΚ. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ 12.001 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΑΝΩ

5 ΜΟΡΙΑ

ΕΝΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΑΝΕΡΓΟΣ ΜΕ ΜΑΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ

20 ΜΟΡΙΑ

ΕΝΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΑΝΕΡΓΟΣ ΜΕ ΜΑΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ-ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΉ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ

10 ΜΟΡΙΑ

ΕΝΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΜΑΜΑ ΑΝΕΡΓΗ

10 ΜΟΡΙΑ

ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ή ΠΑΙΔΙ ΟΡΦΑΝΟ ΜΕ ΓΟΝΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ-ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΉ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ

30 ΜΟΡΙΑ

ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ή ΠΑΙΔΙ ΟΡΦΑΝΟ ΜΕ ΓΟΝΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ

50 ΜΟΡΙΑ

ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ή ΠΑΙΔΙ ΟΡΦΑΝΟ ΜΕ ΓΟΝΙΟ ΑΝΕΡΓΟ

30 ΜΟΡΙΑ

ΓΟΝΕΙΣ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΙ ή ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΓΟΝΙΟ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ-ΕΛ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΉ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ

30 ΜΟΡΙΑ

ΓΟΝΕΙΣ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΙ ή ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΓΟΝΙΟ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ

50 ΜΟΡΙΑ

ΓΟΝΕΙΣ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΙ ή ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΓΟΝΙΟ ΠΟΥ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΝΕΡΓΟ

30 ΜΟΡΙΑ

ΓΟΝΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ Ή Ο ΕΝΑΣ ΕΚ ΤΩΝ ΔΥΟ

10 ΜΟΡΙΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ν/Κ ( ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ)

25 ΜΟΡΙΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ Γ΄ΣΟΥΔΑΣ

Γ) ΑΛΛΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ή ΑΛΛΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΔΟΚΟΙΠΠ

20 ΜΟΡΙΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΝΩ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΔΕΡΦΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

20 ΜΟΡΙΑ

Δ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

1

Από 0-7.500 ευρώ

55 ΜΟΡΙΑ

2

Από 7.501- 12.000 ευρώ

45 ΜΟΡΙΑ

3

Από 12.001-13.000 ευρώ

35 ΜΟΡΙΑ

4

Από 13.001- 14.000 ευρώ

32 ΜΟΡΙΑ

5

Από 14.001 -15.000 ευρώ

30 ΜΟΡΙΑ

6

Από 15.001- 16.000 ευρώ

29 ΜΟΡΙΑ

7

Από 16.001- 17.000 ευρώ

28 ΜΟΡΙΑ

8

Από 17.001- 18.000 ευρώ

27 ΜΟΡΙΑ

9

Από 18.001- 19.000 ευρώ

26 ΜΟΡΙΑ

10

Από 19.001- 20.000 ευρώ

25 ΜΟΡΙΑ

11

Από 20.001- 22.000 ευρώ

24 ΜΟΡΙΑ

12

Από 22.001- 24.000 ευρώ

23 ΜΟΡΙΑ

13

Από 24.001- 26.000 ευρώ

22 ΜΟΡΙΑ

14

Από 26.001- 28.000 ευρώ

21 ΜΟΡΙΑ

15

Από 28.001- 30.000 ευρώ

20 ΜΟΡΙΑ

16

Από 30.001- 32.000 ευρώ

19ΜΟΡΙΑ

17

Από 32.001- 34.000 ευρώ

18 ΜΟΡΙΑ

18

Από 34.001- 36.000 ευρώ

17 ΜΟΡΙΑ

19

Από 36.001- 38.000 ευρώ

16 ΜΟΡΙΑ

20

Από 38.001- 40.000 ευρώ

11 ΜΟΡΙΑ

21

Από 40.001 ευρώ και πάνω

5 ΜΟΡΙΑ

Σε περίπτωση ισοψηφίας και εφόσον δεν υπάρχουν τόσες κενές θέσεις θα γίνεται κλήρωση παρουσία των ενδιαφερόμενων γονέων

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 1. Σταθμοί προτίμησης μέχρι δύο (2)

 2. Για τις αιτήσεις επανεγγραφών χρειάζονται όλα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά, αν δεν υπάρχει μεταβολή στην οικογενειακή κατάσταση κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση των γονέων στην οποία βεβαιώνουν ότι δεν υπήρξε καμία μεταβολή σε αυτήν.

 3. Εφόσον υπάρξουν κενά στους σταθμούς μετά την επιλογή των νηπίων – βρεφών γίνεται αναπλήρωση από τις αιτήσεις επιλαχόντων που έχουν κατατεθεί για το συγκεκριμένο σταθμό και οι οποίες έχουν μοριοδοτηθεί.

 4. Αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται και σε όλη τη διάρκεια του έτους εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις και δεν εκκρεμούν εμπρόθεσμες αιτήσεις που δεν έχουν ικανοποιηθεί.

 5. Στην αρχή της σχολικής χρονιάς προσέρχονται τα νήπια που επανεγγράφονται ενώ σταδιακά προσέρχονται τα νήπια που εγγράφονται για πρώτη φορά κατόπιν συνεννόησης με την Δ/ντρια του σταθμού. Βασικός στόχος είναι η ομαλή ένταξη των παιδιών στο περιβάλλον του σταθμού, η αβίαστη προσαρμογή τους και η σταδιακή ανεξαρτητοποίησή τους.

 6. Σύμφωνα με το άρθρο 2 “ Διαδικασία εγγραφής” παρ. 2ι τα παιδιά των υπαλλήλων του Οργανισμού εξαιρούνται από το σύστημα μοριοδότησης αφού μπορούν να εγγράφονται καθ’ υπέρβαση της δυναμικότητας του σταθμού μέχρι ποσοστού 10% αυτής με την επισήμανση ότι η εγγραφή μπορεί να γίνει σε σταθμό που δεν υπηρετεί ο γονέας και εφόσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις .

 7. Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών άρθρο 6 “ Λειτουργία παιδικών σταθμών” οι Παιδικοί σταθμοί λειτουργούν από 1 Σεπτεμβρίου έως 31 Ιουλίου και ώρες 7.00 π.μ έως 4.00 μ.μ. Τον μήνα Αύγουστο οι Παιδικοί Σταθμοί διακόπτουν τη λειτουργία τους. Επίσης οι Σταθμοί δεν λειτουργούν

  • από 24-12 έως και 5 Ιανουαρίου

  • από την Μεγάλη Πέμπτη έως και την Κυριακή του Θωμά

  • τις επίσημες αργίες των Δημοσίων υπηρεσιών και την ημέρα της τοπικής εορτής του πολιούχου της έδρας του σταθμού

 1. Σε όλες τις αιτήσεις θα δηλώνονται το κινητό τηλέφωνο των γονιών, το σταθερό της οικίας καθώς και της εργασίας , ώστε σε περίπτωση ανάγκης να υπάρχει άμεση επικοινωνία. Επίσης μετά την εγγραφή των νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του ΔΟΚΟΙΠΠ οι γονείς θα καταθέτουν στο σταθμό υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα ορίζουν το πολύ τρία άτομα που θα παραλαμβάνουν τα νήπια κατά την αποχώρησή τους από τον σταθμό.

 2. Παιδιά που γίνονται δεκτά σε βρεφικό- παιδικό – βρεφονηπιακό σταθμό δεν διατηρούν τις θέσεις τους στις λίστες επιλαχόντων άλλων σταθμών.

 3. Όταν υπάρχει εντολή τοποθέτησης εγγραφής σε Βρεφικό- Παιδικό- Βρεφονηπιακό σταθμό του ΔΟΚΟΙΠΠ στο πλαίσιο επιδοτούμενο προγράμματος παύει να ισχύει η αίτηση εγγραφής – επανεγγραφής μέσω των διαδικασιών εγγραφών – επανεγγραφών του ΔΟΚΟΙΠΠ.

 4. Παιδιά που έχουν άμεση ανάγκη φιλοξενίας και για τα οποία συντρέχουν σοβαροί κοινωνικοί λόγοι μπορούν να εγγραφούν αφού υπάρξει έρευνα και αιτιολογημένη έκθεση – εισήγηση του τμήματος Κοινωνικής πολιτικής του ΔΟΚΟΙΠΠ και τελική απόφαση από το Δ.Σ του Οργανισμού.

 5. Με απόφαση του Δ.Σ επιτρέπεται σε έκτακτες περιπτώσεις να γίνονται δεκτά στον παιδικό σταθμό παιδιά που έχουν άμεση ανάγκη φιλοξενίας χωρίς προηγούμενη υποβολή αιτήματος, ύστερα από αίτημα αρμόδιου Δημόσιου φορέα( Κοινωνικές υπηρεσίες, Εισαγγελέα ανηλίκων κλπ) . Το αίτημα εξετάζεται από την Κοινωνική υπηρεσία του Οργανισμού.