Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ

και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,

είτε ηλεκτρονικά  στο mail:  dokoipp-grammateia@chania.gr 

είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΟΚΟΙΠΠ-

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΚΥΔΩΝΙΑΣ 29,

ΤΚ 73135, ΧΑΝΙΑ

 Γραφείο Προσωπικού , υπόψη Κας Φουντουλάκη Μαρίας

 ( τηλ. επικ.: 2821 3 41627)

Οι ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων είναι από 20/10/2021 έως και 1/11/2021