ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο μήνες ,για τις δομές του ΔΟΚΟΙΠΠ του Δήμου Χανίων 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΟΚΟΙΠΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/τ.Α /28-6-2007).
  2. Τις διατάξεις της παρ. 20α του ένατου άρθρου 9 του Ν.4057/2012 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα με το οποίο δεν απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 (Α’ 280) για την πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

3.Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 περ. ιε του Ν. 4765/2021 σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγεται στις διατάξεις των μερών Β΄ και Γ΄  του  Ν.4765/2021 «το προσωπικό που προσλαμβάνεται για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών , με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει του (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών».

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 116 του Ν.4555/18σύμφωνα με τις οποίες δεν αποστέλλονται πλέον από 19.07.2018 για υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις που αφορούν τη σύναψη κάθε μορφής συμβάσεων.

5.Την με αρ. 97/2022 (ΑΔΑ: 6ΩΝΖΟΚΛΧ-Η2Π)) απόφαση του Δ.Σ. του ΔΟΚΟΙΠΠ περί εισήγηση – έκθεση για τον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού

6.Το γεγονός ότι η πρόσληψη του προσωπικού αυτού είναι απολύτως αναγκαία προκειμένου να καλυφθούν οι έκτακτες και εποχιακές ανάγκες του Οργανισμού με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκεια έως  δύο (2) μήνες.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο (2) μήνες συνολικά ενός (1) ατόμου κλάδου ΠΕ Παιδαγωγών, ενός (1) ατόμου κλάδου ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων και ενός (1) ατόμου ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικού  ως εξής :

 

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ:

 

ΘΕΣΗ Τυπικά Προσόντα
 1 Θέση ΠΕ Παιδαγωγών Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος κατεύθυνσης ∆δασκάλων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο χωρών της Ε.Ε. ή Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας ή του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων έως 1.7.1991 ή της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Θεσσαλονίκης έως 1.7.1991 ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο χωρών της Ε.Ε., συνοδευόμενα σε κάθε περίπτωση από το απαιτούμενο πτυχίο εξομοίωσης του π.δ. 130/1990 (ΦΕΚ52/Α΄/6.4.1990). Όσον αφορά σε τίτλους λοιπών χωρών της αλλοδαπής, απαιτείται επιπρόσθετα Βεβαίωση Επανεκπαίδευσης του άρθρου 30 παρ.2 του ν.2083/1992 (ΦΕΚ159/Α΄/21.9.1992) και άρθρο 10 παρ.3 του ν.2327/1995 (ΦΚ156/Α΄/31.7.1995).
1 Θέση ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (τελευταίο εδάφιο περ. στ΄ παρ. 1 άρθρου 40 Ν. 4765/2021).

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 

  1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18- 55 ετών.
  2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλόλητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
  3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση).

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά:

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
  2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών σύμφωνα με την ειδικότητα και τα ως άνω απαιτούμενα δικαιολογητικά.
  3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Υπαλληλικού Κώδικα, τα κωλύματα του Π.Δ. 164/2004, του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 και του άρθρου 206 του Ν.3584/2007.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους με τα απαιτούμενα ως άνω δικαιολογητικά από  22/09/2022 έως και 28/09/2022 α) ταχυδρομικώς β)ηλεκτρονικά στον dokoipp-grammateia@chania.gr γ)είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία του ΔΟΚΟΙΠΠ, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο , εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή και ώρες από 08:30 έως 14:30, στο γραφείο Πρωτοκόλλου του ΔΟΚΟΙΠΠ του Δήμου Χανίων (Κυδωνίας 29).

 

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΔΟΚΟΙΠΠ και του Δήμου Χανίων.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΟΚΟΙΠΠ

 

ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ